EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeluk of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven en die in het hier en nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden, soms als onderdeel van een langerdurende psychotherapie.

Voorbeelden van gebeurtenissen die hun sporen kunnen nalaten in uw geheugen: emotionele verwaarlozing, pesterijen en krenkingen in de jeugd, akelige ervaringen op medisch gebied, verlieservaringen, werkgerelateerde gebeurtenissen. Een groot deel van de mensen verwerkt deze gebeurtenissen op eigen kracht, bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten.

De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt te helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. De therapeut zal u vragen om de traumatische gebeurtenis opnieuw te vertellen om daar het meest nare beeld uit te halen. Vervolgens wordt u gevraagd zich hierop te concentreren. Tegelijkertijd wordt u afgeleid doordat er afleidende stimuli worden aangeboden (bijv. geluiden, het volgen van een lampje).
Er komt vervolgens een verwerkingsproces op gang van beelden, gevoelens, gedachten of lichamelijke sensaties. Door de afleidende stimuli zal de emotionele lading veranderen en verminderen.
Uiteindelijk kunt u naar het beeld kijken zonder dat het nog emotionele lading geeft. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen goed op EMDR reageren. De behandeling blijkt in geval van een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis zeer snel effectief, vaak al na enkele zittingen. EMDR mag zich dan ook evidence based noemen. Wanneer er sprake is van meerdere gebeurtenissen of traumatiserende gebeurtenissen die gedurende langere tijd van invloed zijn geweest dan is de behandeling meestal complexer en langduriger. De methode wordt dan vaak gebruikt als onderdeel van een behandeling.
Ook in deze gevallen blijkt de EMDR in belangrijke mate bij te dragen aan de klachtenvermindering en het verbeteren van het welzijn van de cliënt. Belangrijk daarbij is wel dat de cliënt voldoende draagkracht heeft en voldoende in evenwicht is om dit onderdeel van de therapie aan te kunnen gaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.emdr.nl en de website https://www.watisemdr.nl/