Kosten en vergoedingen

Zorgprestatiemodel
Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd in de GGZ, het Zorgprestatiemodel.  
Informatie over het Zorgprestatiemodel vindt u hier.

Tarieven
In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties.
Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van de behandeling (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:
- Het beroep van de zorgverlener.
- Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.
- De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
- De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk.

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle maximumtarieven. Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverlener of uw zorgverzekeraar.

Vergoeding
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist nodig. De verwijsbrief moet gedateerd zijn vóór of op de datum dat u zich bij ons heeft aangemeld. Er moet sprake zijn van een DSM V stoornis. Sommige stoornissen, o.a. burn-out problematiek en relatieproblematieken, komen niet voor vergoeding in aanmerking. 

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee wij een contract hebben, dan krijgt u de behandeling meestal volledig vergoed met uitzondering van het eigen risico.

Het verplichte eigen risico bedraagt in 2024 € 385,- per jaar tenzij u met uw zorgverzekeraar een hoger bedrag bent overeengekomen. Is uw eigen risico nog niet opgebruikt op het moment dat uw behandelaar de behandeling declareert bij uw verzekering, dan factureert uw zorgverzekeraar het (resterende) eigen risico aan u.

Bent u verzekerd bij een maatschappij waarmee wij geen contract hebben, dan krijgt u mogelijk (een deel van) de behandeling niet vergoed. Voor verzekeraars waarmee wij geen contracten hebben afgesloten hanteren wij in onze praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven. U ontvangt van ons de nota en u betaalt deze zelf. Het bedrag declareert u vervolgens bij uw zorgverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van of u een natura- of een restitutiepolis hebt en bij welke verzekeringsmaatschappij u verzekerd bent. Wij raden u aan om met uw verzekering contact op te nemen om na te vragen in hoeverre uw verzekering deze hulp vergoedt, zodat u niet voor verrassingen komt te staan als u de rekeningen van ons krijgt.

Op de pagina over zorgverzekeraars vindt u terug met welke maatschappijen we contracten hebben.

Tarief zelfbetalers
Het tarief in onze praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven.

Tarief no-show
Het tarief voor no-show is: €60,00 per gemiste afspraak.