Dossiers en privacy

De informatie die u aan ons verstrekt, is strikt vertrouwelijk.
Deze informatie zal alleen aan anderen, zoals de huisarts en de bedrijfsarts, worden verstrekt als daar door u (schriftelijk) toestemming voor is gegeven.

Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden. Alle gegevens die belangrijk zijn voor de behandeling, worden daarin vastgelegd. Cliënten hebben, vanaf 16 jaar, het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Anderen mogen het dossier alleen inzien wanneer u daar schriftelijk toestemming voor geeft. Deze toestemming kunt u later ook weer intrekken. Zelfs na uw overlijden hebben anderen geen recht op inzage in uw dossier.
Wanneer bepaalde gegevens onjuist blijken te zijn hebt u het recht om verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen te laten aanbrengen.

In onze praktijk werken wij met het electronisch patientendossier van INCURA. De informatie in dit dossier is alleen in te zien door medewerkers van onze praktijk. Er is ook een patientenportaal waarin u kunt inloggen en waarin behandelplannen en eventuele brieven naar anderen in te zien en uit te printen zijn. Ook worden hierin de af te nemen vragenlijsten klaar gezet die u daar kunt invullen.

Het dossier is eigendom van de praktijk en kan dus niet worden meegenomen. Wel kunt u een kopie krijgen van een gedeelte of van het gehele dossier.

Het dossier wordt na afloop van de therapie gedurende 15 jaar bewaard. Dit is de wettelijk verplichte termijn. Daarna wordt het vernietigd. U kunt verzoeken om het dossier eerder te vernietigen, tenzij dat in strijd is met de wet.

Hieronder vindt u het privacystatement van onze praktijk.

PRIVACYSTATEMENT Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid, gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17269104, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;
b. bezoekers aan de praktijk van Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid;
c. bezoekers van www.mulders-levelink.nl;
d. deelnemers aan bijeenkomsten van Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid contact opnemen of van wie Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
d. door camerabeelden die bij een bezoek aan het praktijkpand van Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid zijn vastgelegd. Aan de buitenzijde van de praktijk worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot de praktijk. Camerabeelden worden in beginsel na 48 uur vernietigd;
e. door toepassing van e-health met behulp van Minddistrict worden verkregen;
f. door video opnames worden verkregen die met toestemming van de betrokkene worden gemaakt voor scholingsdoeleinden of intervisie;
g. verzameld zijn via Incura in het kader van ROM (Routine Outcome Monitoring). Het gaat hier om metingen van het klachtniveau en de cliënttevredenheid met als doel inzicht te krijgen in het effect van de behandeling.

3. Doeleinden verwerking

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.mulders-levelink.nl;
d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens;
f. het in kaart brengen van de klachten en het bijhouden van voortgang middels evaluatieformulieren en metingen.

4. Rechtsgrond

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid persoonsgegevens verwerken. Mulders- Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

7. Doorgifte buiten de EER

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

8. Bewaren van gegevens

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
e. bezoekers van de website: 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

9. Wijzigingen privacystatement

Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid door een e-mailbericht te sturen naar info@mulders-levelink.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven- Zuid persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Mulders-Levelink Psychologenpraktijk Eindhoven-Zuid door een e-mailbericht te sturen naar info@mulders-levelink.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).